Thời khóa biểu khối 6

25/11/2016

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6 NĂM HỌC 2016 – 2017

(Từ tuần 28 đến 37)

Thứ Tiết 6A GV dạy 6B GV dạy
  1 Toán Toán Hường
HAI 2 Tin Phương Sử Thái
  3 Văn Thắng
  4 Sử Thái
 
  1 Văn Nga Sinh
  2 Văn Nga Toán Hường
BA 3 Anh Thuận TD Hường
  4 Địa Thắng CN Hải
  5 CN Hường Địa Thắng
 
  1 Toán Toán Hường
2 CN Hường Tin Phương
  3 Anh Thuận Nhạc Minh
  4 Nhạc Minh Anh Thuận
 
  1 GD Huyền Toán Hường
  2 Hoạ Thái GD Huyền
NĂM 3 Anh Thuận Hoạ Thái
  4 Văn Nga Tin Phương
  5 Tin Phương Anh Thuận
 
  1 Toán Văn Thắng
  2 Văn Nga Văn Thắng
SÁU 3 Sinh Trình Sinh
  4 TD Hải Anh Thuận
 
  1 Sinh Trình TD Hải
BẢY 2 TD Hải CN Hường
  3 Toán Văn Thắng