Sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên THCS

15/03/2017

Ảnh tư viện 2

 

1- Tên sáng kiến: Khai thác và sử dụng tranh, ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa Lịch sử có hiệu quả ở trường THCS.

2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng cho việc giảng dạy môn Lịch sử ở các trường THCS.

3- Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 6 tháng 9 năm 2016 đến ngày 10 tháng 10 năm 2017.

4- Tác giả:

          Họ và tên: Nguyễn Thị Nhẫn

          Năm sinh: 1978

          Nơi thường trú:  xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

          Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Văn – Sử.

          Chức vụ công tác: Giáo viên.

          Nơi làm việc: Trường THCS Trực Chính.

          Điện thoại: 01645319450

Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 95 %

5- Đơn vị áp dụng sáng kiến:

          Tên đơn vị: Trường THCS Trực Chính.

          Địa chỉ: Trực Ninh – Nam Định.

          Điện thoại: 03503881298